STUDIO 4th Flr., CDTI

ปรับปรุงห้อง STUDIO ชั้น 4 และงานสื่อสารโสตห้อง STUDIO พร้อมตกแต่งภายใน ภายในอาคารเรียน 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (อาคาร 605) สำนักพระราชวัง