OUR SERVICES

อี.เอ็น.จี ให้บริการอย่างเต็มความสามารถ ตรงตามความต้องการของลูกค้า มีความพิถีพิถันในการให้บริการ ทั้งการออกแบบ ให้คำปรึกษา จัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รับฟังและตอบสนองความต้องการของเจ้าของโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ตลอดจนอบรมการใช้งานของระบบ และรวมไปถึงงานบริการหลังการขาย การซ่อมบำรุง การปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ระบบสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน และความต้องการของลูกค้าที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคต