OUR SERVICES : Project Management

อี.เอ็น.จี.คือผู้ให้บริการทางวิศวกรรมด้านระบบรักษาความปลอดภัย ระบบแสง เสียง ภาพ โสตทัศนูปกรณ์ มีทีมบุคลากรระดับแนวหน้า ที่ได้สร้างผลงานคุณภาพมายาวนาน เราให้ความสำคัญในทุกรายละเอียดการทำงาน ควบคุมทุกขั้นตอนให้มีมาตรฐาน  มีการจัดทำเอกสารคู่มือที่ถูกต้อง เพื่อให้โครงการสำเร็จภายในระยะเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้ ส่งผลให้เราได้รับความไว้วางใจใช้บริการจากลูกค้าเดิมอย่างต่อเนื่อง

←BACK