OUR SERVICE : System Design

 

อี.เอ็น.จีมีบุคลากรที่มีความสามารถในการตีโจทย์ความต้องการ และมีความเข้าใจในรูปแบบธุรกิจของลูกค้า จึงสามารถให้คำแนะนำ ปรึกษา ร่วมแก้ปัญหากับท่านได้ เพราะลูกค้าแต่ละรายก็มีความต้องการงานระบบที่แตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้งานออกแบบที่มีความเป็นเอกลักษณ์ สอดคล้องกับสถาปัตยกรรม สภาพแวดล้อมขององค์กรโดยรวม

ผู้ออกแบบระบบของอี.เอ็น.จี.สามารถทำงานร่วมกับสถาปนิก วิศวกร บริษัทที่ปรึกษา ผู้รับเหมา และผู้ใช้งานระบบ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการออกแบบ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด

← BACK